[cabfpub] FW: Ballot 157-IPR, voting closes Feb 4th

Rijt, R.A. van de (Robert) - Logius robert.vande.rijt at logius.nl
Tue Feb 2 13:02:11 UTC 2016


below

Van: management-bounces at cabforum.org [mailto:management-bounces at cabforum.org] Namens Rijt, R.A. van de (Robert) - Logius
Verzonden: dinsdag 2 februari 2016 13:59
Aan: Dean Coclin; management at cabforum.org
Onderwerp: Re: [cabfman] Ballot 157-IPR, voting closes Feb 4th

Logius PKIoverheid abstains.
Best,
Robert

Van: management-bounces at cabforum.org<mailto:management-bounces at cabforum.org> [mailto:management-bounces at cabforum.org] Namens Dean Coclin
Verzonden: dinsdag 2 februari 2016 13:53
Aan: management at cabforum.org<mailto:management at cabforum.org>
Onderwerp: [cabfman] Ballot 157-IPR, voting closes Feb 4th

If you haven't yet voted on this ballot, please do so soon. We have not met the quorum yet.

Thanks
Dean


________________________________
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.cabforum.org/pipermail/public/attachments/20160202/e872e69f/attachment-0002.html>
-------------- next part --------------
An embedded and charset-unspecified text was scrubbed...
Name: ATT00001.txt
URL: <http://lists.cabforum.org/pipermail/public/attachments/20160202/e872e69f/attachment-0002.txt>


More information about the Public mailing list